پسر شمالی

یادداشت هایی در باب زندگی، طنز، اجتماع، ایران، آی تی، تحقیقات بازاریابی، تبلیغات، مارمولک و پرتقال

مرداد 94
1 پست
تیر 93
4 پست
اسفند 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
6 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
9 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
2 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
8 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
6 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
7 پست
مهر 82
9 پست
شهریور 82
9 پست
مرداد 82
8 پست
تیر 82
9 پست
خرداد 82
7 پست
اسفند 81
1 پست
آذر 81
1 پست
مهر 81
1 پست
شهریور 81
4 پست
مرداد 81
20 پست